UEU-co logo

Posts Tagged ‘Tin La’

Vietnamese Bible 1st Thessalonians 1 1 Thessalonians Return to Index Chapter 2 1 Hôõi anh em, chính anh em bieát roõ raèng chuùng toâi ñaõ ñeán nôi anh em, aáy chaúng phaûi laø voâ ích ñaâu; 2 nhöng sau khi bò ñau ñôùn vaø sæ nhuïc taïi thaønh Phi-líp, nhö anh em ñaõ bieát, thì […]

Vietnamese Bible 1st Thessalonians 2 1 Thessalonians Return to Index Chapter 3 1 Vì khoâng theå chôø ñôïi ñöôïc nöõa, neân chuùng toâi thaø ñaønh ôû laïi moät mình taïi A-theân, 2 vaø sai Ti-moâ-theâ, laø anh em chuùng toâi, toâi tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, keû giuùp vieäc ñaïo Tin Laønh cuûa Ñaáng Christ, […]

Vietnamese Bible 1st Thessalonians 5 2 Thessalonians Return to Index Chapter 1 1 Phao-loâ, Sin-vanh vaø Ti-moâ-theâ gôûi cho Hoäi thaùnh Teâ-sa-loâ-ni-ca, laø Hoäi thaùnh ôû trong Ñöùc Chuùa Trôøi, Cha chuùng ta, vaø trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, laø Chuùa: 2 nguyeàn xin anh em ñöôïc aân ñieån vaø söï bình an ban cho […]

Vietnamese Bible Philippians 1 Philippians Return to Index Chapter 2 1 Vaäy neáu trong Ñaáng Christ coù ñieàu yeân uûi naøo, neáu vì loøng yeâu thöông coù ñieàu cöùu giuùp naøo, neáu coù söï thoâng coâng nôi Thaùnh Linh, neáu coù loøng yeâu meán vaø loøng thöông xoùt, 2 thì anh em haõy hieäp yù […]

Vietnamese Bible Philippians 3 Philippians Return to Index Chapter 4 1 Vaäy thì, hôõi anh em raát yeâu raát thieát, laø söï vui möøng vaø maõo trieàu thieân cho toâi, keû raát yeâu daáu ôi, haõy ñöùng vöõng trong Chuùa. 2 Toâi khuyeân EÂ-yoâ-ñi vaø khuyeân Sin-ty-cô phaûi hieäp moät yù trong Chuùa. 3 Hôõi […]

Vietnamese Bible Philippians 4 Colossians Return to Index Chapter 1 1 Phao-loâ, theo yù muoán Ñöùc Chuùa Trôøi, laøm söù ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, cuøng Ti-moâ-theâ laø anh em, 2 gôûi cho caùc anh em chuùng ta ôû thaønh Coâ-loâ-se, laø nhöõng ngöôøi thaùnh vaø trung tín trong Ñaáng Christ: nguyeàn xin anh […]

Vietnamese Bible Ephesians 5 Ephesians Return to Index Chapter 6 1 Hôõi keû laøm con caùi, haõy vaâng phuïc cha meï mình trong Chuùa, vì ñieàu ñoù laø phaûi laém. 2 Haõy toân kính cha meï ngöôi (aáy laø ñieàu raên thöù nhaát, coù moät lôøi höùa noái theo), 3 haàu cho ngöôi ñöôïc phöôùc […]

Vietnamese Bible Ephesians 6 Philippians Return to Index Chapter 1 1 Phao-loâ vaø Ti-moâ-theâ, toâi tôù cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, gôûi cho heát thaûy caùc thaùnh ñoà trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, ôû thaønh Phi líp, cuøng cho caùc giaùm muïc vaø caùc chaáp söï: 2 nguyeàn xin anh em ñöôïc aân ñieån vaø […]

Vietnamese Bible Galatians 6 Ephesians Return to Index Chapter 1 1 Phao-loâ, theo yù muoán Ñöùc Chuùa Trôøi, laøm söù ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, gôûi cho caùc thaùnh ñoà ôû thaønh EÂ-pheâ-soâ, cho nhöõng keû trung tín trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ: 2 nguyeàn xin aân ñieån vaø söï bình an ban cho […]

Vietnamese Bible Ephesians 2 Ephesians Return to Index Chapter 3 1 Aáy bôûi ñieàu ñoù, maø toâi, Phao-loâ, vì anh em laø ngöôøi ngoaïi maø laøm keû tuø cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ. 2 Vaû, anh em coù nghe Ñöùc Chuùa Trôøi ban chöùc cho toâi, laø aân ñieån maø Ngaøi vì anh em phoù […]

Vietnamese Bible Ephesians 3 Ephesians Return to Index Chapter 4 1 Vaäy, toâi laø keû tuø trong Chuùa, khuyeân anh em phaûi aên ôû moät caùch xöùng ñaùng vôùi chöùc phaän maø Chuùa ñaõ goïi anh em, 2 phaûi khieâm nhöôøng ñeán ñieàu, meàm maïi ñeán ñieàu, phaûi nhòn nhuïc, laáy loøng thöông yeâu maø […]

Vietnamese Bible Galatians 3 Galatians Return to Index Chapter 4 1 Vaû, toâi noùi raèng ngöôøi keá töï daàu laø chuû cuûa moïi vaät, maø ñöông coøn thô aáu, thì chaúng khaùc chi keû toâi moïi; 2 phaûi ôû döôùi quyeàn keû baûo hoä vaø keû coi giöõ, cho ñeán kyø ngöôøi cha ñaõ ñònh. […]

No related posts found…

Categories

apply_now Pepperstone Group Limited