UEU-co logo

Posts Tagged ‘Tin La’

Vietnamese Bible Revelation 13 Revelation Return to Index Chapter 14 1 Toâi nhìn xem, thaáy Chieân Con ñöùng treân nuùi Si-oân, vaø vôùi Ngaøi coù möôøi boán vaïn boán ngaøn ngöôøi ñeàu coù danh Chieân Con vaø danh Cha Chieân Con ghi treân traùn mình. 2 Toâi nghe moät tieáng tröôùc treân trôøi xuoáng, y […]

Vietnamese Bible James 5 1 Peter Return to Index Chapter 1 1 Phi -e-rô, söù ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, gôûi cho nhöõng ngöôøi kieàu nguï raûi raùc trong xöù Boâng, Ga-la-ti, Caùp-ba-ñoác, A-si vaø Bi-thi-ni, laø nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn, 2 theo söï bieát tröôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñöùc Chuùa Cha, […]

Vietnamese Bible 1st Peter 3 1 Peter Return to Index Chapter 4 1 Vaäy, vì Ñaáng Christ ñaõ chòu khoå trong xaùc thòt, thì anh em cuõng phaûi laáy söï ñoù laøm giaùp truï, vì ngöôøi naøo ñaõ chòu khoå trong xaùc thòt, thì ñaõ döùt khoûi toäi loãi, 2 haàu cho coøn soáng trong […]

Vietnamese Bible Hebrews 5 Hebrews Return to Index Chapter 6 1 Aáy vaäy, chuùng ta phaûi boû qua caùc ñieàu sô hoïc veà Tin Laønh cuûa Ñaáng Christ, maø taán tôùi söï troïn laønh, chôù neân laäp laïi neàn nöõa, töùc laø: töø boû caùc vieäc cheát, tin Ñöùc Chuùa Trôøi, 2 söï daïy veà […]

Vietnamese Bible Titus 3 Philemon Return to Index Chapter 1 1 Phao-loâ, keû tuø cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vaø Ti-moâ-theâ, anh em chuùng ta, gôûi cho Phi-leâ-moân, laø ngöôøi raát yeâu daáu vaø cuøng laøm vieäc vôùi chuùng ta, 2 cuøng cho Aùp-bi vaø ngöôøi chò em, A-chíp, laø baïn cuøng ñaùnh traän, laïi […]

Vietnamese Bible Hebrews 3 Hebrews Return to Index Chapter 4 1 Vaäy, ñang khi coøn coù lôøi höùa cho vaøo söï yeân nghæ Chuùa, haõy lo sôï, keûo trong chuùng ta coù ai bò tröø ra chaêng. 2 Vì tin Laønh naày ñaõ rao truyeàn cho chuùng ta cuõng nhö cho hoï; nhöõng lôøi hoï […]

Vietnamese Bible 1st Timothy 6 2 Timothy Return to Index Chapter 1 1 Ta, Phao-loâ, theo yù muoán Ñöùc Chuùa Trôøi, laøm söù ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, ñaëng rao truyeàn lôøi höùa cuûa söï soáng trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, 2 gôûi cho Ti-moâ-theâ, laø con raát yeâu daáu cuûa ta: nguyeàn con […]

Vietnamese Bible 2nd Timothy 1 2 Timothy Return to Index Chapter 2 1 Vaäy, hôõi con, haõy caäy aân ñieån trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ maø laøm cho mình maïnh meõ. 2 Nhöõng ñieàu con ñaõ nghe nôi ta ôû tröôùc maët nhieàu ngöôøi chöùng, haõy giao phoù cho maáy ngöôøi trung thaønh, cuõng coù […]

Vietnamese Bible 2nd Timothy 3 2 Timothy Return to Index Chapter 4 1 Ta ôû tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tröôùc maët Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñaáng seõ ñoaùn xeùt keû soáng vaø keû cheát, nhôn söï ñeán cuûa Ngaøi vaø nöôùc Ngaøi maø raên baûo con raèng: 2 haõy giaûng ñaïo, coá […]

Vietnamese Bible 2nd Thessalonians 1 2 Thessalonians Return to Index Chapter 2 1 Luaän veà söï ñeán cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ chuùng ta, vaø veà söï chuùng ta hoäi hieäp cuøng Ngaøi, 2 thì, hôõi anh em, xin chôù voäi boái roái vaø kinh hoaøng hoaëc bôûi thaàn caûm giaû maïo, hoaëc bôûi lôøi […]

Vietnamese Bible 2nd Thessalonians 3 1 Timothy Return to Index Chapter 1 1 Phao-loâ, vaâng maïng Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cöùu Chuùa chuùng ta, vaø vaâng maïng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø söï troâng caäy chuùng ta, laøm söù ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, 2 gôûi cho Ti-moâ-theâ, laø con thaät cuûa ta trong […]

Vietnamese Bible Colossians 4 1 Thessalonians Return to Index Chapter 1 1 Phao-loâ, Sin-vanh vaø Ti-moâ-theâ gôûi cho Hoäi-thaùnh ôû thaønh Teâ-sa-loâ-ni-ca, Hoäi trong Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Cha, vaø trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Chuùa chuùng ta: nguyeàn xin aân ñieån vaø söï bình an ban cho anh em! 2 Chuùng toâi haèng vì […]

No related posts found…

Categories

apply_now Pepperstone Group Limited