UEU-co logo

Revelation Chapter 17 – Vietnamese Bible – SpeedBible by johnhurt.com

Vietnamese Bible

Revelation 16

Revelation

Return to Index

Chapter 17

1

Baáy giôø trong baûy vò thieân söù caàm baûy baùt aáy, coù moät vò ñeán gaàn maø noùi vôùi toâi raèng: Laïi ñaây ta seõ chæ cho ngöôi söï phaùn xeùt veà con ñaïi daâm phuï, noù ngoài treân caùc doøng nöôùc lôùn kia.

2

Caùc vua trong thieân haï phaïm toäi taø daâm vôùi noù, vaø daân söï trong theá gian cuõng say söa vì röôïu taø daâm cuûa noù.

3

Toâi ñöôïc Thaùnh Linh caûm ñoäng thieân söù ñoù ñem toâi tôùi nôi ñoàng vaéng; thaáy moät ngöôøi ñôøn baø ngoài treân löng moät con thuù saéc ñoû saëm, mình mang ñaày nhöõng teân söï phaïm thöôïng, coù baûy ñaàu vaø möôøi söøng.

4

Ngöôøi ñôøn baø aáy maëc maøu tía maø ñieàu, trang söùc nhöõng vaøng, böûu thaïch vaø hoät chaâu; tay caàm moät caùi cheùn vaøng ñaày nhöõng ñoà gôùm ghieác vaø daâm ueá.

5

Treân traùn noù coù ghi moät teân, laø: Söï Maàu nhieäm, Ba-By-Loân Lôùn, Laø Meï Keû Taø Daâm Vaø Söï Ñaùng Gôùm Gheâ Trong Theá Gian.

6

Toâi thaáy ngöôøi ñôøn baø ñoù say huyeát caùc thaùnh ñoà vaø huyeát nhöõng keû cheát vì Ñöùc Chuùa Jeâsus; toâi thaáy maø laáy laøm laï laém.

7

Thieân söù baûo toâi raèng: sao ngöôøi laáy laøm laï? Ta seõ caét nghóa cho ngöôi söï maàu nhieäm cuûa ngöôøi ñôøn baø cuøng cuûa con thuù chôû noù, laø con thuù coù baûy ñaàu vaø möôøi söøng.

8

Con thuù ngöôi ñaõ thaáy, tröôùc coù, maø baây giôø khoâng coøn nöõa; noù seõ töø döôùi vöïc leân vaø ñi ñeán, choán hö maát; nhöõng daân söï treân ñaát, laø nhöõng keû khoâng coù teân ghi trong saùch söï soáng töø khi saùng theá, thaáy con thuù thì ñeàu laáy laøm laï, vì noù tröôùc coù, nay khoâng coù nöõa, maø sau seõ hieän ñeán.

9

Ñaây laø söï nghó ngôïi coù khoân ngoan. Baûy caùi ñaàu töùc laø baûy hoøn nuùi maø ngöôøi ñôøn baø ngoài leân.

10

Noù cuõng laø baûy vì vua nöõa; naêm vì tröôùc ñaõ ñoå, moät vì hieän coù, coøn moät vì nöõa chöa ñeán; khi vì aáy seõ ñeán, cuõng chaúng coøn ñöôïc bao laâu.

11

Chính con thuù tröôùc ñaõ coù nay khoâng coù nöõa, laø vì vua thöù taùm; noù cuõng ôû trong soá baûy, vaø noù seõ ñi ñeán choã hö maát.

12

Vaû, möôøi caùi söøng maø ngöôi ñaõ thaáy, laø möôøi vì vua chöa nhaän ñöôïc nöôùc mình; nhöng hoï nhaän quyeàn vua vôùi con thuù trong moät giôø.

13

Chuùng cuõng moät loøng moät yù trao theá löïc quyeàn pheùp mình cho con thuù.

14

Chuùng chieán tranh cuøng Chieân Con, Chieân Con seõ ñöôïc thaéng, vì laø Chuùa cuûa caùc chuùa, Vua cuûa caùc vua; vaø nhöõng keû ñöôïc keâu goïi, nhöõng keû ñöôïc choïn cuøng nhöõng keû trung tín ñeàu ôû vôùi Chieân Con, cuõng thaéng ñöôïc chuùng nöõa.

15

Ñoaïn, thieân söù laïi noùi vôùi toâi raèng: Nhöõng doøng nöôùc ngöôi ñaõ thaáy, treân coù daâm phuï ngoài, töùc laø caùc daân toäc, caùc chuùng, caùc nöôùc vaø caùc tieáng.

16

Möôøi caùi söøng ngöôi ñaõ thaáy, vaø chính mình con thuù seõ gheùt daâm phuï, seõ boùc loät cho noù loûa loà, aên thòt noù vaø thieâu noù baèng löûa.

17

Bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñeå cho chuùng coù loøng vaâng laøm theo yù muoán Ngaøi cuøng khieán chuùng coù chung moät yù, vaø ban nöôùc mình cho con thuù, ñeán khi nhöõng lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn ñöôïc öùng nghieäm.

18

Ngöôøi ñôøn baø ngöôi ñaõ thaáy, töùc laø caùi thaønh lôùn haønh quyeàn treân caùc vua ôû theá gian.

Revelation 18

 

 

 

SpeedBible Software Public Domain Software by johnhurt.com

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Categories

apply_now Pepperstone Group Limited