UEU-co logo

Revelation Chapter 16 – Vietnamese Bible – SpeedBible by johnhurt.com

Vietnamese Bible

Revelation 15

Revelation

Return to Index

Chapter 16

1

Baáy giôø, toâi nghe moät tieáng lôùn töø trong ñeàn thôø ra, phaùn vôùi baûy vò thieân söù raèng: Haõy ñi, truùt baûy baùt thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi xuoáng ñaát.

2

Vò thieân söù thöù nhöùt ñi truùt baùt mình xuoáng ñaát, thì trôû neân gheû choác döõ vaø ñau treân nhöõng ngöôøi coù daáu con thuù cuøng thôø laïy hình töôïng noù.

3

Vò thieân söù thöù hai, truùt baùt mình xuoáng bieån, thì bieån bieán ra huyeát, nhö huyeát ngöôøi cheát; phaøm sanh vaät ôû trong bieån ñeàu cheát heát.

4

Vì thieân söù thöù ba truùt baùt mình xuoáng caùc soâng cuøng caùc suoái nöôùc, thì nöôùc bieán ra huyeát.

5

Toâi nghe thieân söù cuûa nöôùc noùi raèng: Hôõi Ñaáng Hieän Coù, Ñaõ Coù, töùc laø Ñaáng Thaùnh, Ngaøi laø coâng bình, vì Ngaøi ñaõ phaùn xeùt theå naày;

6

bôûi vì chuùng noù ñaõ laøm ñoå huyeát cuûa caùc thaùnh ñoà cuøng cuûa caùc ñaáng tieân tri, vaø Ngaøi ñaõ cho chuùng noù uoáng huyeát: thaät laø ñaùng laém.

7

Toâi laïi nghe baøn thôø noùi raèng: Phaûi, laïy Chuùa, laø Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng, nhöõng söï phaùn xeùt cuûa Ngaøi ñeàu chôn thaät vaø coâng bình.

8

Vò thieân söù thöù tö truùt baùt mình treân maët trôøi, thì maët trôøi ñöôïc quyeàn laáy löûa laøm seùm loaøi ngöôøi.

9

Loaøi ngöôøi bò löûa raát noùng laøm seùm, chuùng noù noùi phaïm ñeán danh Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng coù quyeàn treân caùc tai naïn aáy, vaø chuùng noù cuõng khoâng aên naên ñeå daâng vinh hieån cho Ngaøi.

10

Vò thieân söù thöù naêm truùt baùt mình treân ngoâi con thuù, nöôùc cuûa noù beøn trôû neân toái taêm, ngöôøi ta ñeàu caén löôõi vì ñau ñôùn.

11

Chuùng noù noùi phaïm ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi treân trôøi vì côù ñau ñôùn vaø gheû choác mình, vaø cuõng khoâng aên naên coâng vieäc mình.

12

Vò thieân söù thöù saùu truùt baùt mình xuoáng soâng caùi O-phô-raùt; soâng lieàn caïn khoâ, ñaëng söûa soaïn cho caùc vua töø Ñoâng phöông ñeán coù loái ñi ñöôïc.

13

Toâi thaáy töø mieäng roàng, mieäng thuù, mieäng tieân tri giaû coù ba taø thaàn ra, gioáng nhö eách nhaùi.

14

Ñoù laø nhöõng thaàn cuûa ma quæ, laøm pheùp laï vaø ñi ñeán caùc vua treân khaép theá gian, ñeå nhoùm hoïp veà söï chieán tranh trong ngaøy lôùn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng.

15

Kìa, ta ñeán nhö keû troäm. Phöôùc cho keû tænh thöùc vaø giöõ gìn aùo xoáng mình, ñaëng khoûi ñi loûa loà vaø ngöôøi ta khoâng thaáy söï xaáu hoå mình!

16

Chuùng nhoùm caùc vua laïi moät choã, theo tieáng Heâ-bô-rô goïi laø Ha-ma-gheâ-ñoân.

17

Vò thieân söù thöù baûy truùt baùt mình trong khoâng khí, thì coù tieáng lôùn trong ñeàn thôø vang ra, töø ngoâi ñeán maø phaùn raèng: Xong roài!

18

Lieàn coù chôùp nhoaùng, tieáng raàm, saám vang vaø ñoäng ñaát döõ doäi, ñoäng ñaát lôùn laém ñeán noãi töø khi coù loaøi ngöôøi treân ñaát chöa heà coù nhö vaäy.

19

Thaønh phoá lôùn bò chia ra laøm ba phaàn, coøn caùc thaønh cuûa caùc daân ngoaïi ñeàu ñoå xuoáng, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi nhôù ñeán Ba-by-loân lôùn ñaëng cho noù uoáng cheùn röôïu thaïnh noä Ngaøi.

20

Moïi ñaûo ñeàu aån troán, caùc nuùi chaúng coøn thaáy nöõa.

21

Nhöõng cuïc möa ñaù lôùn, naëng baèng moät ta-laâng, ôû treân trôøi rôùt xuoáng treân loaøi ngöôøi; loaøi ngöôøi beøn noùi phaïm ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi bôûi côù tai naïn möa ñaù aáy, vì laø moät tai naïn gôùm gheâ.

Revelation 17

 

 

 

SpeedBible Software Public Domain Software by johnhurt.com

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Categories

apply_now Pepperstone Group Limited