UEU-co logo

Revelation Chapter 14 – Vietnamese Bible – SpeedBible by johnhurt.com

Vietnamese Bible

Revelation 13

Revelation

Return to Index

Chapter 14

1

Toâi nhìn xem, thaáy Chieân Con ñöùng treân nuùi Si-oân, vaø vôùi Ngaøi coù möôøi boán vaïn boán ngaøn ngöôøi ñeàu coù danh Chieân Con vaø danh Cha Chieân Con ghi treân traùn mình.

2

Toâi nghe moät tieáng tröôùc treân trôøi xuoáng, y nhö tieáng nhieàu nöôùc, vaø nhö tieáng saám lôùn; tieáng maø toâi nghe ñoù nhö tieáng ñôøn caàm maø ngöôøi ñaùnh ñôøn gaûy vaäy:

3

chuùng haùt moät baøi ca môùi tröôùc ngoâi, tröôùc boán con sanh vaät vaø caùc tröôûng laõo. Khoâng ai hoïc ñöôïc baøi ca ñoù, hoïa chaêng chæ coù möôøi boán vaïn boán ngaøn ngöôøi ñaõ ñöôïc chuoäc khoûi ñaát maø thoâi.

4

Nhöõng keû aáy chöa bò oâ ueá vôùi ñôøn baø, vì coøn trinh khieát. Chieân Con ñi ñaâu, nhöõng keû naày theo ñoù. Nhöõng keû ñoù ñaõ ñöôïc chuoäc töø trong loaøi ngöôøi, ñeå laøm traùi ñaàu muøa cho Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Chieân Con;

5

trong mieäng chuùng chaúng coù lôøi noùi doái naøo heát, cuõng khoâng coù daáu veát gì.

6

Ñieàu aáy ñoaïn, toâi thaáy moät vò thieân söù khaùc bay giöõa trôøi, coù Tin Laønh ñôøi ñôøi, ñaëng rao truyeàn cho daân cö treân ñaát, cho moïi nöôùc, moïi chi phaùi, moïi tieáng, vaø moïi daân toäc.

7

Ngöôøi caát tieáng lôùn noùi raèng: Haõy kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø toân vinh Ngaøi, vì giôø phaùn xeùt cuûa Ngaøi ñaõ ñeán; haõy thôø phöôïng Ñaáng döïng neân trôøi, ñaát, bieån vaø caùc suoái nöôùc.

8

Moät vò thieân söù khaùc, laø vò thöù hai, theo sau maø raèng: Ba-by-loân lôùn kia, ñaõ ñoå roài, ñaõ ñoå roài, vì noù coù cho caùc daân toäc uoáng röôïu taø daâm thaïnh noä cuûa noù.

9

Laïi moät vò thieân söù khaùc, laø vò thöù ba, theo sau, noùi lôùn tieáng maø raèng: Neáu ai thôø phöôïng con thuù cuõng töôïng noù, vaø chòu daáu noù ghi treân traùn hay treân tay,

10

thì ngöôøi aáy cuõng vaäy, seõ uoáng röôïu thaïnh noä khoâng pha cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi roùt trong cheùn thaïnh noä Ngaøi; vaø seõ chòu ñau ñôùn trong löûa vaø dieâm ôû tröôùc maët caùc thieân söù thaùnh vaø tröôùc maët Chieân Con.

11

Khoùi cuûa söï ñau ñôùn chuùng noù bay leân ñôøi ñôøi. Nhöõng keû thôø laïy con thuù vaø töôïng noù, cuõng nhöõng keû chòu daáu cuûa teân noù ghi, thì caû ngaøy laãn ñeâm khoâng luùc naøo ñöôïc yeân nghæ.

12

Ñaây toû ra söï nhòn nhuïc cuûa caùc thaùnh ñoà: chuùng giöõ ñieàu raên cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaø giöõ loøng tin Ñöùc Chuùa Jeâsus.

13

Toâi nghe coù tieáng ñeán töø treân trôøi raèng: Haõy vieát laáy: Töø raøy, phöôùc thay cho nhöõng ngöôøi cheát laø ngöôøi cheát trong Chuùa! Ñöùc Thaùnh Linh phaùn: Phaûi, vì nhöõng ngöôøi aáy nghæ ngôi khoûi söï khoù nhoïc, vaø vieäc laøm mình theo sau.

14

Toâi nhìn xem, thaáy moät ñaùm maây traéng; coù keû gioáng nhö moät con ngöôøi ngoài treân maây, ñaàu ñoäi maõo trieàu thieân vaøng, tay caàm löôõi lieàm beùn.

15

Coù moät thieân söù khaùc ôû ñeàn thôø ñi ra, caát tieáng lôùn keâu Ñaáng ngoài treân maây raèng: Haõy quaêng löôõi lieàm xuoáng vaø gaët ñi; vì giôø gaët haùi ñaõ ñeán, muøa maøng döôùi ñaát ñaõ chín roài.

16

Ñaáng ngoài treân maây beøn quaêng löôõi lieàm mình xuoáng ñaát, vaø döôùi ñaát ñeàu bò gaët.

17

Moät vò thieân söù khaùc ôû ñeàn thôø treân trôøi ñi ra, cuõng caàm moät caùi löôõi lieàm beùn.

18

Roài moät vò thieân söù khaùc nöõa coù quyeàn cai trò löûa, töø baøn thôø ñi ra, laáy tieáng lôùn keâu vò thieân söù caàm löôõi lieàm beùn maø raèng: Haõy quaêng löôõi lieàm beùn cuûa ngöôi xuoáng vaø haùi nhöõng chuøm nho ôû döôùi ñaát ñi, vì nho ñaõ chín roài.

19

Thieân söù quaêng löôõi lieàm xuoáng ñaát, caét vöôøn nho ôû ñaát vaø neùm nho vaøo thuøng lôùn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

20

Thuøng aáy phaûi giaøy ñaïp taïi ngoaøi thaønh; roài coù huyeát ôû thuøng chaûy ra, huyeát ñoù leân ñeán choã khôùp ngöïa, daøi moät quaõng laø moät ngaøn saùu traêm daëm.

Revelation 15

 

 

 

SpeedBible Software Public Domain Software by johnhurt.com

Tags:  ,

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Categories

apply_now Pepperstone Group Limited