UEU-co logo

Philemon Chapter 1 – Vietnamese Bible – SpeedBible by johnhurt.com

Vietnamese Bible

Titus 3

Philemon

Return to Index

Chapter 1

1

Phao-loâ, keû tuø cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vaø Ti-moâ-theâ, anh em chuùng ta, gôûi cho Phi-leâ-moân, laø ngöôøi raát yeâu daáu vaø cuøng laøm vieäc vôùi chuùng ta,

2

cuøng cho Aùp-bi vaø ngöôøi chò em, A-chíp, laø baïn cuøng ñaùnh traän, laïi cho Hoäi thaùnh nhoùm hoïp trong nhaø anh:

3

nguyeàn xin anh em ñöôïc aân ñieån vaø söï bình an ban cho bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, Cha chuùng ta, vaø bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ!

4

Toâi caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi toâi, haèng ghi nhôù anh trong lôøi caàu nguyeän,

5

vì nghe noùi anh coù loøng yeâu thöông vaø ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Jeâsus vaø cuøng caùc thaùnh ñoà.

6

Toâi caàu xin Ngaøi raèng ñöùc tin ñoù, laø ñöùc tin chung cho chuùng ta, ñöôïc coù hieäu nghieäm, khieán ngöôøi ta bieát aáy laø vì Ñaáng Christ maø moïi ñieàu laønh ñöôïc laøm trong chuùng ta.

7

Vaû, hôõi anh, toâi ñaõ ñöôïc vui möøng yeân uûi laém bôûi loøng yeâu thöông cuûa anh, vì nhôø anh maø loøng caùc thaùnh ñoà ñöôïc yeân uûi.

8

Vaäy neân, daàu trong Ñaáng Christ, toâi coù quyeàn truyeàn daïy anh vieäc neân laøm,

9

song vì loøng yeâu thöông cuûa anh, neân toâi naøi xin thì hôn. Toâi, Phao-loâ, ñaõ giaø roài, hieän nay laïi vì Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ chòu tuø nöõa,

10

toâi vì con toâi ñaõ sanh trong voøng xieàng xích, töùc laø OÂ-neâ-sim, maø naøi xin anh;

11

ngaøy tröôùc ngöôøi khoâng ích gì cho anh, nhöng baây giôø seõ ích laém, vaø cuõng ích cho toâi nöõa: toâi sai ngöôøi veà cuøng anh,

12

ngöôøi nhö loøng daï toâi vaäy.

13

Toâi voán muoán caàm ngöôøi ôû laïi cuøng toâi, ñaëng theá cho anh maø giuùp vieäc toâi trong côn vì Tin Laønh chòu xieàng xích.

14

Nhöng toâi khoâng muoán laøm ñieàu gì maø chöa ñöôïc anh ñoàng yù, haàu cho ñieàu laønh anh seõ laøm chaúng phaûi bôûi eùp buoäc, beøn laø bôûi loøng thaønh.

15

Vaû, coù leõ ngöôøi ñaõ taïm xa caùch anh, coát ñeå anh nhaän laáy ngöôøi maõi maõi,

16

khoâng coi nhö toâi moïi nöõa, nhöng coi hôn toâi moïi, coi nhö anh em yeâu daáu, nhöùt laø yeâu daáu cho toâi, huoáng chi cho anh, caû veà phaàn xaùc, caû veà phaàn trong Chuùa nöõa.

17

Vaäy neáu anh coi toâi laø baïn höõu anh, thì haõy nhaän laáy ngöôøi nhö chính mình toâi vaäy.

18

Nhöôïc baèng ngöôøi coù laøm haïi anh hoaëc maéc nôï anh ñieàu chi, thì haõy cöù keå cho toâi.

19

Toâi, Phao-loâ, chính tay toâi vieát ñieàu naày: seõ traû cho anh, coøn anh maéc nôï toâi veà chính mình anh thì khoâng nhaéc ñeán.

20

Phaûi, haõy anh em, öôùc chi toâi ñöôïc nhaän söï vui veû naày bôûi anh trong Chuùa; anh haõy laøm cho toâi ñöôïc thoûa loøng trong Ñaáng Christ.

21

Toâi vieát cho anh, ñaõ tin chaéc anh hay vaâng lôøi, bieát anh seõ laøm quaù söï toâi noùi ñaây.

22

Nhaân theå haõy lieäu saém nhaø troï cho toâi, vì toâi mong raèng nhôø anh em caàu nguyeän, seõ ñöôïc trôû veà cuøng anh em.

23

EÂ-phaùp-ra, laø baïn ñoàng tuø trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vôùi toâi, coù lôøi thaêm anh,

24

Maùc, A-ri-taïc, Ñeâ-ma vaø Lu-ca, cuøng laø baïn cuøng laøm vieäc vôùi toâi cuõng vaäy.

25

Nguyeän xin aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ôû vôùi taâm thaàn anh em!

Hebrews 1

 

 

 

SpeedBible Software Public Domain Software by johnhurt.com

Tags:  

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Categories

apply_now Pepperstone Group Limited