UEU-co logo

Hebrews Chapter 6 – Vietnamese Bible – SpeedBible by johnhurt.com

Vietnamese Bible

Hebrews 5

Hebrews

Return to Index

Chapter 6

1

Aáy vaäy, chuùng ta phaûi boû qua caùc ñieàu sô hoïc veà Tin Laønh cuûa Ñaáng Christ, maø taán tôùi söï troïn laønh, chôù neân laäp laïi neàn nöõa, töùc laø: töø boû caùc vieäc cheát, tin Ñöùc Chuùa Trôøi,

2

söï daïy veà pheùp baùp tem, pheùp ñaët tay, söï keû cheát soáng laïi, söï phaùn xeùt ñôøi ñôøi.

3

Ví baèng Ñöùc Chuùa Trôøi cho pheùp, thì chuùng ta seõ laøm ñieàu ñoù.

4

Vì chöng nhöõng keû ñaõ ñöôïc soi saùng moät laàn, ñaõ neám söï ban cho töø treân trôøi, döï phaàn veà Ñöùc Thaùnh Linh,

5

neám ñaïo laønh Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø quyeàn pheùp cuûa ñôøi sau,

6

neáu laïi vaáp ngaõ, thì khoâng theå khieán hoï laïi aên naên nöõa, vì hoï ñoùng ñinh Con Ñöùc Chuùa Trôøi treân thaäp töï giaù cho mình moät laàn nöõa, laøm cho Ngaøi sæ nhuïc toû töôøng.

7

Vaû, moät ñaùm ñaát nhôø möa ñöôïm nhuaàn maø sanh caây coû coù ích cho ngöôøi caøy caáy, thì ñaát ñoù höôûng phaàn phöôùc laønh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

8

Nhöng ñaát naøo chæ sanh ra nhöõng coû raï, gai goác, thì bò boû, vaø haàu bò ruûa, cuoái cuøng phaûi bò ñoát.

9

Hôõi nhöõng keû raát yeâu daáu, daãu chuùng ta noùi vaäy, vaãn coøn ñöông troâng ñôïi nhöõng vieäc toát hôn töø nôi anh em, laø nhöõng vieäc ñöa ñeán söï cöùu roãi.

10

Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng phaûi laø khoâng coâng bình maø boû queân coâng vieäc vaø loøng yeâu thöông cuûa anh em ñaõ toû ra vì danh Ngaøi, trong khi haàu vieäc caùc thaùnh ñoà vaø hieän nay ñöông coøn haàu vieäc nöõa.

11

Nhöng chuùng ta mong raèng moãi ngöôøi trong anh em toû loøng soát saéng nhö vaäy, ñaëng giöõ loøng ñaày daãy söï troâng caäy cho ñeán cuoái cuøng;

12

ñeán noãi anh em khoâng treã naûi, nhöng cöù hoïc ñoøi nhöõng keû bôûi ñöùc tin vaø loøng nhòn nhuïc maø ñöôïc höôûng lôøi höùa.

13

Khi Ñöùc Chuùa Trôøi höùa cuøng Aùp-ra-ham, vaø vì khoâng theå chæ Ñaáng naøo lôùn hôn, neân Ngaøi chæ chính mình Ngaøi maø theà vôùi ngöôøi raèng:

14

Chaéc ta seõ ban phöôùc cho ngöôi nhieàu, vaø khieán haäu töï ngöôi sanh saûn ñoâng theâm.

15

Aáy, Aùp-ra-ham ñaõ nhòn nhuïc ñôïi chôø nhö vaäy, roài môùi ñöôïc ñieàu ñaõ höùa.

16

Ngöôøi ta thöôøng möôïn danh moät Ñaáng lôùn hôn mình maø theà, phaøm coù caõi laãy ñieàu gì, thì laáy lôøi theà maø ñònh.

17

Ñöùc Chuùa Trôøi cuõng vaäy, muoán caøng toû ra cho nhöõng keû höôûng lôøi höùa bieát yù ñònh Ngaøi laø chaéc chaén khoâng thay ñoåi, thì duøng lôøi theà;

18

haàu cho nhôø hai ñieàu chaúng thay ñoåi ñoù, vaø veà hai ñieàu aáy Ñöùc Chuùa Trôøi chaúng coù theå noùi doái, maø chuùng ta tìm ñöôïc söï yeân uûi lôùn maïnh, laø keû ñaõ troán ñeán nôi aån naùu, maø caàm laáy söï troâng caäy ñaõ ñaët tröôùc maët chuùng ta.

19

Chuùng ta giöõ ñieàu troâng caäy naày nhö caùi neo cuûa linh hoàn, vöõng vaøng beàn chaët, thaáu vaøo phía trong maøn,

20

trong nôi thaùnh maø Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaõ vaøo nhö Ñaáng ñi tröôùc cuûa chuùng ta, vì ñaõ trôû neân thaày teá leã thöôïng phaåm ñôøi ñôøi, theo ban Meân-chi-xeâ-ñeùc.

Hebrews 7

 

 

 

SpeedBible Software Public Domain Software by johnhurt.com

Tags:  

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Categories

apply_now Pepperstone Group Limited