UEU-co logo

Hebrews Chapter 4 – Vietnamese Bible – SpeedBible by johnhurt.com

Vietnamese Bible

Hebrews 3

Hebrews

Return to Index

Chapter 4

1

Vaäy, ñang khi coøn coù lôøi höùa cho vaøo söï yeân nghæ Chuùa, haõy lo sôï, keûo trong chuùng ta coù ai bò tröø ra chaêng.

2

Vì tin Laønh naày ñaõ rao truyeàn cho chuùng ta cuõng nhö cho hoï; nhöõng lôøi hoï ñaõ nghe khoâng ích chi heát, vì trong khi nghe, chaúng laáy ñöùc tin nhaän lôøi ñoù thuoäc veà mình.

3

Veà phaàn chuùng ta laø keû ñaõ tin, thì vaøo söï yeân nghæ, nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ phaùn raèng: Naày laø lôøi theà ta ñaõ laäp trong côn thaïnh noä: Chuùng noù seõ chaúng heà vaøo söï yeân nghæ ta! Daàu vaäy, coâng vieäc cuûa Ngaøi ñaõ xong roài töø buoåi saùng theá.

4

Vì luaän veà ngaøy thöù baûy, coù cheùp raèng: Ngaøy thöù baûy Ñöùc Chuùa Trôøi nghæ caû caùc coâng vieäc Ngaøi.

5

Laïi moät choã khaùc coù cheùp raèng: Chuùng noù seõ chaúng heà vaøo söï yeân nghæ ta.

6

Nhö vaäy, vì ñaõ daønh cho maáy ngöôøi phaûi vaøo ñoù, vaø vì nhöõng keû nghe Tin Laønh aáy tröôùc nhöùt ñaõ khoâng vaøo ñoù bôûi chaúng tin,

7

neân veà sau laâu laém, trong moät thô cuûa Ña-vít, Chuùa laïi ñònh moät ngaøy nöõa goïi laø “Ngaøy nay,” nhö treân kia ñaõ daãn raèng: Ngaøy nay neáu caùc ngöôi nghe tieáng Ngaøi, Thì chôù cöùng loøng.

8

Vaû, neáu Gioâ-sueâ ñaõ cho hoï yeân nghæ, thì chaéc sau khoâng coøn noùi veà moät ngaøy khaùc nöõa.

9

Vaäy thì coøn laïi moät ngaøy yeân nghæ cho daân Ñöùc Chuùa Trôøi.

10

Vì ai vaøo söï yeân nghæ cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, thì nghæ coâng vieäc mình, cuõng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ nghæ coâng vieäc cuûa Ngaøi vaäy.

11

Vaäy, chuùng ta phaûi gaéng söùc vaøo söï yeân nghæ ñoù, haàu cho khoâng coù moät ngöôøi naøo trong chuùng ta theo göông keû chaúng tin kia maø vaáp ngaõ.

12

Vì lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø lôøi soáng vaø linh nghieäm, saéc hôn göôm hai löôõi, thaáu vaøo ñeán ñoãi chia hoàn, linh, coát, tuûy, xem xeùt tö töôûng vaø yù ñònh trong loøng.

13

Chaúng coù vaät naøo ñöôïc giaáu kín tröôùc maët Chuùa, nhöng heát thaûy ñeàu traàn truïi vaø loä ra tröôùc maét Ñaáng maø chuùng ta phaûi thöa laïi,

14

Aáy vaäy, vì chuùng ta coù thaày teá leã thöôïng phaåm lôùn ñaõ traûi qua caùc töøng trôøi, töùc laø Ñöùc Chuùa Jeâsus, Con Ñöùc Chuùa Trôøi, thì haõy beàn giöõ ñaïo chuùng ta ñaõ nhaän tin.

15

Vì chuùng ta khoâng coù thaày teá leã thöôïng phaåm chaúng coù theå caûm thöông söï yeáu ñuoái chuùng ta, beøn coù moät thaày teá leã bò thöû thaùch trong moïi vieäc cuõng nhö chuùng ta, song chaúng phaïm toäi.

16

Vaäy, chuùng ta haõy vöõng loøng ñeán gaàn ngoâi ôn phöôùc, haàu cho ñöôïc thöông xoùt vaø tìm ñöôïc ôn ñeå giuùp chuùng ta trong thì giôø coù caàn duøng.

Hebrews 5

 

 

 

SpeedBible Software Public Domain Software by johnhurt.com

Tags:  

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Categories

apply_now Pepperstone Group Limited