UEU-co logo

Category: Vietnamese_Bible_VNITimes

Vietnamese Bible Revelation 17 Revelation Return to Index Chapter 18 1 Sau ñieàu ñoù, toâi thaáy moät vò thieân söù khaùc ôû treân trôøi xuoáng, ngöôøi coù quyeàn lôùn, vaø söï vinh hieån ngöôøi chieáu röïc rôõ treân ñaát. 2 Ngöôøi keâu lôùn tieáng raèng: Ba-by-loân lôùn ñaõ ñoå roài, ñaõ ñoå roài! Thaønh aáy […]

Vietnamese Bible Revelation 18 Revelation Return to Index Chapter 19 1 Söï ñoù ñoaïn, toâi nghe ôû treân trôøi nhö coù tieáng lôùn cuûa luõ ñoâng laém raèng: A-leâ-lu-gia! Söï cöùu chuoäc, vinh hieån, quyeàn pheùp ñeàu thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta. 2 Vì nhöõng söï phaùn xeùt cuûa Ngaøi ñeàu chaân thaät […]

Vietnamese Bible Revelation 19 Revelation Return to Index Chapter 20 1 Ñoaïn, toâi thaáy moät vò thieân söù treân trôøi xuoáng, tay caàm chìa khoùa vöïc saâu vaø moät caùi xieàng lôùn. 2 Ngöôøi baét con roàng, töùc laø con raén ñôøi xöa, laø ma quæ, laø Sa-tan, maø xieàng noù laïi ñeán ngaøn naêm. […]

Vietnamese Bible Revelation 20 Revelation Return to Index Chapter 21 1 Ñoaïn, toâi thaáy trôøi môùi vaø ñaát môùi; vì trôøi thöù nhöùt vaø ñaát thöù nhöùt ñaõ bieán ñi maát, vaø bieån cuõng khoâng coøn nöõa. 2 Toâi cuõng thaáy thaønh thaùnh, laø Gieâ-ru-sa-lem môùi, töø treân trôøi, ôû nôi Ñöùc Chuùa Trôøi maø […]

Vietnamese Bible Revelation 21 Revelation Return to Index Chapter 22 1 Thieân söù chæ cho toâi xem soâng nöôùc söï soáng, trong nhö löu ly, töø ngoâi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Chieân Con chaûy ra. 2 ÔÛ giöõa phoá thaønh vaø treân hai bôø soâng coù caây söï soáng troå möôøi hai muøa, moãi thaùng […]

Vietnamese Bible Revelation 9 Revelation Return to Index Chapter 10 1 Ñoaïn, toâi laïi thaáy moät vò thieân söù khaùc söùc maïnh laém, ôû töø trôøi xuoáng, coù ñaùm maây bao boïc laáy. Treân ñaàu ngöôøi coù moáng; maët ngöôøi gioáng nhö maët trôøi vaø chôn nhö truï löûa. 2 Ngöôøi caàm nôi tay moät […]

Vietnamese Bible Revelation 10 Revelation Return to Index Chapter 11 1 Baáy giôø coù ngöôøi ban cho toâi moät caây lau gioáng nhö caây gaäy, vaø bieåu toâi raèng: Haõy ñöùng daäy ño ñeàn thôø Ñöùc Chuùa Trôøi, baøn thôø, vaø nhöõng keû thôø laïy taïi ñoù. 2 Coøn saân ngoaøi ñeàn thôø thì haõy […]

Vietnamese Bible Revelation 11 Revelation Return to Index Chapter 12 1 Ñoaïn, treân trôøi hieän ra moät daáu lôùn: moät ngöôøi ñôøn baø coù maët trôøi bao boïc, döôùi chôn coù maët traêng, vaø treân ñaàu coù maõo trieàu thieân baèng möôøi hai ngoâi sao. 2 ngöôøi coù thai, vaø keâu la vì nhoïc nhaèn […]

Vietnamese Bible Revelation 12 Revelation Return to Index Chapter 13 1 Ñoaïn, toâi thaáy döôùi bieån leân moät con thuù coù möôøi söøng baûy ñaàu, treân nhöõng söøng coù möôøi caùi maõo trieàu thieân, vaø treân nhöõng ñaàu coù danh hieäu söï phaïm thöôïng. 2 Con thuù toâi thaáy ñoù gioáng nhö con beo; chôn […]

Vietnamese Bible Revelation 13 Revelation Return to Index Chapter 14 1 Toâi nhìn xem, thaáy Chieân Con ñöùng treân nuùi Si-oân, vaø vôùi Ngaøi coù möôøi boán vaïn boán ngaøn ngöôøi ñeàu coù danh Chieân Con vaø danh Cha Chieân Con ghi treân traùn mình. 2 Toâi nghe moät tieáng tröôùc treân trôøi xuoáng, y […]

Vietnamese Bible Revelation 14 Revelation Return to Index Chapter 15 1 Toâi thaáy moät ñieàm khaùc ôû treân trôøi, vöøa lôùn vöøa laï: baûy thieân söù caàm baûy tai naïn sau cuøng, vì bôûi caùc tai naïn naày laøm heát côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 2 Toâi thaáy nhö bieån baèng pha ly […]

Vietnamese Bible Revelation 8 Revelation Return to Index Chapter 9 1 Vò thieân söù thöù naêm thoåi loa, thì toâi thaáy moät ngoâi sao töø trôøi rôi xuoáng ñaát, vaø ñöôïc ban cho chìa khoùa cuûa vöïc saâu khoâng ñaùy. 2 Ngoâi sao aáy môû vöïc saâu khoâng ñaùy ra, coù moät luoàng khoùi döôùi […]

Vietnamese Bible Revelation 3 Revelation Return to Index Chapter 4 1 Keá ñoù, toâi nhìn xem, naày, moät caùi cöûa môû ra treân trôøi; vaø tieáng thöù nhöùt maø toâi ñaõ nghe noùi vôùi toâi, vang raàm nhö tieáng loa, phaùn cuøng toâi raèng: Haõy leân ñaây, ta seõ cho ngöôi thaáy ñieàu sau naày […]

Vietnamese Bible Revelation 4 Revelation Return to Index Chapter 5 1 Roài toâi thaáy trong tay höõu Ñaáng ngoài treân ngoâi moät quyeån saùch vieát caû trong laãn ngoaøi, coù ñoùng baûy caùi aán. 2 Toâi cuøng thaáy moät vò thieân söù maïnh meõ caát tieáng lôùn keâu raèng: Ai ñaùng môû quyeån saùch naày […]

Vietnamese Bible Revelation 5 Revelation Return to Index Chapter 6 1 Toâi nhìn xem, khi Chieân Con môû aán thöù nhöùt trong baûy aán thì toâi thaáy moät con trong boán con sanh vaät noùi tieáng nhö saám raèng: Haõy ñeán! 2 Toâi nhìn xem, thaáy moät con ngöïa baïch. Ngöôøi côõi ngöïa coù moät […]

No related posts found…

Categories

apply_now Pepperstone Group Limited