UEU-co logo

Category: Vietnamese_Bible_VNITimes

Return to Index Return to Search Index To search for words in the titles of HTML files Click the Search tab, type the word or phrase you want to find, and then select the Search titles only check box. Click List Topics, select the topic you want, and then click Display. Note If you use […]

Return to Index Return to Search Index Searching for words or phrases You can search for words or phrases and use wildcard expressions. Wildcard expressions allow you to search for one or more characters using a question mark or asterisk. The table below describes the results of these different kinds of searches. Search for Example […]

Return to Index SpeedBible by johnhurt.com How to Use The Search Engine   Searching for help topics To find information with advanced full-text search Searching for words or phrases using wildcard expressions Using nested expressions when searching Using the AND, OR, NOT, and NEAR operators To find words similar to your search term To search […]

Return to Index Return to Search Index To find words similar to your search term This feature enables you to include minor grammatical variations for the phrase you search. For example, a search on the word “add” will find “add,” “adds,” and “added.” Click the Search tab, type the word or phrase you want to […]

The Vietnamese SpeedBible is free for you to download.

Return to Index Return to Search Index Using nested expressions when searching Nested expressions allow you to create complex searches for information. For example, “control AND ((active OR dde) NEAR window)” finds topics containing the word “control” along with the words “active” and “window” close together, or containing “control” along with the words “dde” and […]

Return to Index Return to Search Index To search only the last group of topics you searched This feature enables you to narrow a search that results in too many topics found. You can search through your results list from previous search by using this option. On the Search tab, select the Search previous results […]

The Vietnamese SpeedBible is free for you to download.

Return to Index Return to Search Index Searching for help topics A basic search consists of the word or phrase you want to find. You can use wildcard expressions, nested expressions, boolean operators, similar word matches, a previous results list, or topic titles to further define your search. The basic rules for formulating queries are […]

Return to Index Return to Search Index Defining search terms The AND, OR, NOT, and NEAR operators enable you to precisely define your search by creating a relationship between search terms. The following table shows how you can use each of these operators. If no operator is specified, AND is used. For example, the query […]

Return to Index Return to Search Index To find information with advanced full-text search Click the Search tab, and then type the word or phrase you want to find. Click    to add boolean operators to your search. Click List Topics, select the topic you want, and then click Display. To sort the topic list, click the […]

Return to Index Return to Search Index To highlight words in searched topics When searching for words in help topics, you can have each occurrence of the word or phrase highlighted in the topics that are found.  To highlight all instances of a search word or phrase, click Options on the toolbar, and then click […]

Vietnamese Bible

Vietnamese Bible Revelation 18 Revelation Return to Index Chapter 19 1 Söï ñoù ñoaïn, toâi nghe ôû treân trôøi nhö coù tieáng lôùn cuûa luõ ñoâng laém raèng: A-leâ-lu-gia! Söï cöùu chuoäc, vinh hieån, quyeàn pheùp ñeàu thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta. 2 Vì nhöõng söï phaùn xeùt cuûa Ngaøi ñeàu chaân thaät […]

Vietnamese Bible Revelation 19 Revelation Return to Index Chapter 20 1 Ñoaïn, toâi thaáy moät vò thieân söù treân trôøi xuoáng, tay caàm chìa khoùa vöïc saâu vaø moät caùi xieàng lôùn. 2 Ngöôøi baét con roàng, töùc laø con raén ñôøi xöa, laø ma quæ, laø Sa-tan, maø xieàng noù laïi ñeán ngaøn naêm. […]

No related posts found…

Categories

apply_now Pepperstone Group Limited