UEU-co logo

2nd Timothy Chapter 4 – Vietnamese Bible – SpeedBible by johnhurt.com

Vietnamese Bible

2nd Timothy 3

2 Timothy

Return to Index

Chapter 4

1

Ta ôû tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi vaø tröôùc maët Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø Ñaáng seõ ñoaùn xeùt keû soáng vaø keû cheát, nhôn söï ñeán cuûa Ngaøi vaø nöôùc Ngaøi maø raên baûo con raèng:

2

haõy giaûng ñaïo, coá khuyeân, baát luaän gaëp thôøi hay khoâng gaëp thôøi, haõy ñem loøng raát nhòn nhuïc maø beû traùch, naøi khuyeân, söûa trò, cöù daïy doã chaúng thoâi.

3

Vì seõ coù moät thôøi kia, ngöôøi ta khoâng chòu nghe ñaïo laønh; nhöõng vì hoï ham nghe nhöõng lôøi eâm tai, theo tö duïc maø nhoùm hoïp caùc giaùo sö xung quanh mình,

4

bòt tai khoâng nghe leõ thaät, maø xaây höôùng veà chuyeän huyeãn.

5

Nhöng con, phaûi coù tieát ñoä trong moïi söï, haõy chòu cöïc khoå, laøm vieäc cuûa ngöôøi giaûng Tin Laønh, moïi phaän söï veà chöùc vuï con phaûi laøm cho ñaày ñuû.

6

Veà phaàn ta, ta ñang bò ñoå ra laøm leã quaùn, kyø qua ñôøi cuûa ta gaàn roài.

7

Ta ñaõ ñaùnh traän toát laønh, ñaõ xong söï chaïy, ñaõ giöõ ñöôïc ñöùc tin.

8

Hieän nay maõo trieàu thieân cuûa söï coâng bình ñaõ ñeå daønh cho ta; Chuùa laø quan aùn coâng bình, seõ ban maõo aáy cho ta trong ngaøy ñoù, khoâng nhöõng cho ta maø thoâi, nhöõng cuõng cho moïi keû yeâu meán söï hieän ñeán cuûa Ngaøi.

9

Haõy coá gaéng ñeán cuøng ta cho kíp;

10

vì Ñeâ-ma ñaõ lìa boû ta roài, taïi ngöôøi ham hoá ñôøi naày, vaø ñaõ ñi qua thaønh Teâ-sa-loâ-ni-ca. Cô-reát-xen ñi trong xöù Ga-li-leâ, coøn Tít thì ñi xöù Ña-ma-ti roài.

11

Chæ coù moät mình Lu-ca ôû vôùi ta. Haõy ñem Maùc ñeán vôùi con, vì ngöôøi thaät coù ích cho ta veà söï haàu vieäc laém.

12

Ta ñaõ sai Ti-chi-cô sang thaønh EÂ-pheâ-soâ.

13

Khi con seõ ñeán, haõy ñem aùo choaøng maø ta ñeå laïi taïi nhaø Ca-buùt, thaønh Troâ-aùch, cuøng nhöõng saùch vôû nöõa, nhöùt laø nhöõng saùch baèng giaáy da.

14

A-leùc-xan-ñô; thôï ñoàng, ñaõ laøm haïi ta nhieàu laém; tuøy theo coâng vieäc haén, Chuùa seõ baùo öùng.

15

Con cuõng phaûi coi chöøng ngöôøi ñoù, vì haén heát söùc choáng traû lôøi chuùng ta.

16

Khi ta binh vöïc mình laàn thöù nhöùt, chaúng coù ai giuùp ñôõ; heát thaûy ñeàu lìa boû ta. Nguyeàn xin ñieàu ñoù ñöøng ñoå toäi veà hoï!

17

Nhöng Chuùa ñaõ giuùp ñôõ ta vaø theâm söùc cho ta, haàu cho Tin Laønh bôûi ta ñöôïc rao truyeàn ñaày daãy, ñeå heát thaûy daân ngoaïi ñeàu nghe; ta laïi ñaõ ñöôïc cöùu khoûi haøm sö töû.

18

Chuùa seõ giaûi thoaùt ta khoûi moïi ñieàu aùc vaø cöùu vôùt ta vaøo trong nöôùc treân trôøi cuûa Ngaøi. Nguyeàn xin söï vinh hieån veà nôi Ngaøi muoân ñôøi khoâng cuøng! A-men.

19

Haõy chaøo thaêm Bô-rít-ca vaø A-qui-la, cuøng ngöôøi nhaø OÂ-neâ-si-phoâ-rô.

20

EÂ-raùt ôû laïi taïi thaønh Coâ-rinh-toâ, coøn Troâ-phim ñöông ñau oám, ta ñeå ôû laïi taïi thaønh Mi-leâ.

21

Con haõy coá söùc ñeán tröôùc muøa ñoâng. Ô-bu-lu, Bu-ñen, Li-nuùt, Cô-lau-ñia cuøng anh em thaûy ñeàu chaøo thaêm con.

22

Nguyeàn xin Chuùa ôû cuøng taâm thaàn con! Caàu xin aân ñieån ôû cuøng caùc anh em!

Titus 1

 

 

 

SpeedBible Software Public Domain Software by johnhurt.com

Tags:  

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Categories

apply_now Pepperstone Group Limited