UEU-co logo

2nd Timothy Chapter 2 – Vietnamese Bible – SpeedBible by johnhurt.com

Vietnamese Bible

2nd Timothy 1

2 Timothy

Return to Index

Chapter 2

1

Vaäy, hôõi con, haõy caäy aân ñieån trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ maø laøm cho mình maïnh meõ.

2

Nhöõng ñieàu con ñaõ nghe nôi ta ôû tröôùc maët nhieàu ngöôøi chöùng, haõy giao phoù cho maáy ngöôøi trung thaønh, cuõng coù taøi daïy doã keû khaùc.

3

Haõy cuøng ta chòu khoå nhö moät ngöôøi lính gioûi cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ.

4

Khi moät ngöôøi ñi ra traän, thì chaúng coøn laáy vieäc ñôøi luïy mình, laøm vaäy ñaëng ñeïp loøng keû chieâu moä mình.

5

Cuøng moät leõ ñoù, ngöôøi ñaáu söùc trong dieãn tröôøng chæ ñaáu nhau theo leä luaät thì môùi ñöôïc maõo trieàu thieân.

6

Ngöôøi caøy ruoäng ñaõ khoù nhoïc thì phaûi tröôùc nhöùt ñöôïc thaâu hoa lôïi.

7

Haõy hieåu roõ ñieàu ta noùi cho con, vaø chính Chuùa seõ ban söï khoân ngoan cho con trong moïi vieäc.

8

Haõy nhôù raèng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, sanh ra bôûi doøng vua Ña-vít, ñaõ töø keû cheát soáng laïi, theo nhö Tin Laønh cuûa ta,

9

vì Tin Laønh ñoù maø ta chòu khoå, raát ñoãi bò troùi nhö ngöôøi phaïm toäi; nhöng ñaïo cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng heà bò troùi ñaâu.

10

Vaäy neân, ta vì côù nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn maø chòu heát moïi söï, haàu cho hoï cuõng ñöôïc söï cöùu trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vôùi söï vinh hieån ñôøi ñôøi.

11

Lôøi naày chaéc chaén laém: Ví baèng chuùng ta cheát vôùi Ngaøi, thì cuõng seõ soáng vôùi Ngaøi;

12

laïi neáu chuùng ta chòu thöû thaùch noåi, thì seõ cuøng Ngaøi ñoàng trò; neáu chuùng ta choái Ngaøi, thì Ngaøi cuõng seõ choái chuùng ta;

13

neáu chuùng ta khoâng thaønh tín, song Ngaøi vaãn thaønh tín, vì Ngaøi khoâng theå töï choái mình ñöôïc.

14

Naày laø ñieàu con haõy nhaéc laïi vaø raên baûo tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi raèng, phaûi traùnh söï caõi laãy veà lôøi noùi, söï ñoù thaät laø voâ duïng, chæ haïi cho keû nghe maø thoâi.

15

Haõy chuyeân taâm cho ñöôïc ñeïp loøng Ñöùc Chuùa Trôøi nhö ngöôøi laøm coâng khoâng choã traùch ñöôïc, laáy loøng ngay thaúng giaûng daïy lôøi cuûa leõ thaät.

16

Nhöng phaûi boû nhöõng lôøi hö khoâng phaøm tuïc; vì nhöõng keû giöõ ñieàu ñoù caøng sai laïc luoân trong ñöôøng khoâng tin kính,

17

vaø lôøi noùi cuûa hoï nhö chuøm bao aên lan. Hy-meâ-neâ vaø Phi-leát thaät nhö theá,

18

hoï xaây boû leõ thaät; noùi raèng söï soáng laïi ñaõ ñeán roài, maø phaù ñoå ñöùc tin cuûa moät vaøi ngöôøi caùch nhö vaäy.

19

Tuy vaäy, neàn vöõng beàn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñaët vaãn coøn nguyeân, coù maáy lôøi nhö aán ñoùng raèng: Chuùa bieát keû thuoäc veà Ngaøi; laïi raèng: Phaøm ngöôøi keâu caàu danh Chuùa thì phaûi traùnh khoûi söï gian aùc.

20

Trong moät nhaø lôùn, khoâng nhöõng coù bình vaøng bình baïc maø thoâi, cuõng coù caùi baèng goã baèng ñaát nöõa, thöù thì duøng vieäc sang, thöù thì duøng vieäc heøn.

21

Vaäy, ai giöõ mình cho khoûi nhöõng ñieàu oâ ueá ñoù, thì seõ nhö caùi bình quí troïng, laøm cuûa thaùnh, coù ích cho chuû mình vaø saün saøng cho moïi vieäc laønh.

22

Cuõng haõy traùnh khoûi tình duïc trai treû, maø tìm nhöõng ñieàu coâng bình, ñöùc tin, yeâu thöông, hoøa thuaän vôùi keû laáy loøng tinh saïch keâu caàu Chuùa.

23

Haõy cöï nhöõng lôøi baøn luaän ñieân daïi vaø traùi leõ, vì bieát raèng chæ sanh ra ñieàu tranh caïnh maø thoâi.

24

Vaû, toâi tôù cuûa Chuùa khoâng neân öa söï tranh caïnh; nhöng phaûi ôû töû teá vôùi moïi ngöôøi, coù taøi daïy doã, nhòn nhuïc,

25

duøng caùch meàm maïi maø söûa daïy nhöõng keû choáng traû, mong raèng Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho hoï söï aên naên ñeå nhìn bieát leõ thaät,

26

vaø hoï tænh ngoä maø gôõ mình khoûi löôùi ma quæ, vì ñaõ bò ma quæ baét laáy ñaëng laøm theo yù noù.

2nd Timothy 3

 

 

 

SpeedBible Software Public Domain Software by johnhurt.com

Tags:  

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Categories

apply_now Pepperstone Group Limited