UEU-co logo

2nd Timothy Chapter 1 – Vietnamese Bible – SpeedBible by johnhurt.com

Vietnamese Bible

1st Timothy 6

2 Timothy

Return to Index

Chapter 1

1

Ta, Phao-loâ, theo yù muoán Ñöùc Chuùa Trôøi, laøm söù ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, ñaëng rao truyeàn lôøi höùa cuûa söï soáng trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ,

2

gôûi cho Ti-moâ-theâ, laø con raát yeâu daáu cuûa ta: nguyeàn con ñöôïc aân ñieån, söï thöông xoùt, söï bình an ban cho bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Cha, vaø bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Chuùa chuùng ta!

3

Ta caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi maø ta haàu vieäc baèng löông taâm thanh saïch nhö toå tieân ta ñaõ laøm, caû ngaøy laãn ñeâm ta ghi nhôù con khoâng thoâi trong khi caàu nguyeän.

4

Vì ta nhôù ñeán nöôùc maét con, muoán ñeán thaêm con quaù chöøng, ñeå ñöôïc ñaày loøng vui veû.

5

Ta cuõng nhôù ñeán ñöùc tin thaønh thaät cuûa con, laø ñöùc tin tröôùc ñaõ ôû trong Loâ-ít, baø noäi con, vaø trong Ô-nít, meï con, ta chaéc raèng nay cuõng ôû trong con nöõa.

6

Vaäy neân ta khuyeân con haõy nhen laïi ôn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho, maø con ñaõ nhaän laõnh bôûi söï ñaët tay cuûa ta.

7

Vì Ñöùc Chuùa Trôøi chaúng ban cho chuùng ta taâm thaàn nhuùt nhaùt, beøn laø taâm thaàn maïnh meõ, coù tình thöông yeâu vaø gieø giöõ.

8

Vaäy con chôù theïn vì phaûi laøm chöùng cho Chuùa chuùng ta, cuõng ñöùng laáy söï ta vì Ngaøi ôû tuø laøm xaáu hoå; nhöng haõy caäy quyeàn pheùp Ñöùc Chuùa Trôøi maø chòu khoå vôùi Tin Laønh.

9

Aáy chính Chuùa ñaõ cöùu chuùng ta, ñaõ goïi chuùng ta bôûi söï keâu goïi thaùnh, chaúng phaûi theo vieäc laøm chuùng ta, beøn theo yù rieâng Ngaøi chæ ñònh, theo aân ñieån ñaõ ban cho chuùng ta trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ töø tröôùc muoân ñôøi voâ cuøng,

10

maø baây giôø môùi baøy ra bôûi söï hieän ra cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Cöùu Chuùa chuùng ta, Ngaøi ñaõ huûy phaù söï cheát, duøng Tin Laønh phoâ baøy söï soáng vaø söï khoâng heà cheát ra cho roõ raøng.

11

Aáy laø vì Tin Laønh ñoù maø ta ñaõ ñöôïc laäp laøm ngöôøi giaûng ñaïo, söù ñoà vaø giaùo sö,

12

aáy laïi laø côù maø ta chòu khoå. Nhöng ta chaúng hoå theïn vì bieát ta ñaõ tin Ñaáng naøo, chaéc raèng Ñaáng aáy coù quyeàn pheùp giöõ söï ta ñaõ phoù thaùc cho ñeán ngaøy ñoù.

13

Haõy laáy loøng tin vaø yeâu trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ maø giöõ laáy maãu möïc cuûa caùc söï daïy doã coù ích, laø söï con ñaõ nhaän laõnh nôi ta.

14

Haõy nhôø Ñöùc Thaùnh Linh ngöï trong chuùng ta maø giöõ laáy ñieàu phoù thaùc toát laønh.

15

Con bieát raèng moïi ngöôøi ôû xöù A-si ñaõ lìa boû ta; trong soá aáy coù Phy-ghen vaø Heït-moâ-ghen.

16

Caàu xin Chuùa thöông xoùt laáy nhaø OÂ-neâ-si-phoâ-rô, vì ngöôøi ñoøi phen yeân uûi ta, chaúng heà laáy söï ta bò xieàng xích laøm xaáu hoå.

17

Laïi coøn, khi ngöôøi vöøa ñeán thaønh Roâ-ma, ñaõ voäi vaû kieám ta, vaø kieám ñöôïc.

18

Xin chính mình Chuùa cho ngöôøi tìm thaáy söï thöông xoùt cuûa Chuùa trong ngaøy ñoù! Con laïi bieát hôn keû khaùc, ngöôøi ôû EÂ-pheâ-soâ ñaõ haàu vieäc ta moïi ñaøng.

2nd Timothy 2

 

 

 

SpeedBible Software Public Domain Software by johnhurt.com

Tags:  

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Categories

apply_now Pepperstone Group Limited