UEU-co logo

2nd Thessalonians Chapter 2 – Vietnamese Bible – SpeedBible by johnhurt.com

Vietnamese Bible

2nd Thessalonians 1

2 Thessalonians

Return to Index

Chapter 2

1

Luaän veà söï ñeán cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ chuùng ta, vaø veà söï chuùng ta hoäi hieäp cuøng Ngaøi,

2

thì, hôõi anh em, xin chôù voäi boái roái vaø kinh hoaøng hoaëc bôûi thaàn caûm giaû maïo, hoaëc bôûi lôøi noùi hay laø bôûi böùc thô naøo töïa nhö chuùng toâi ñaõ gôûi maø noùi raèng ngaøy Chuùa gaàn ñeán.

3

Maëc ai duøng caùch naøo, cuõng ñöøng ñeå hoï löøa doái mình. Vì phaûi coù söï boû ñaïo ñeán tröôùc, vaø coù ngöôøi toäi aùc, con cuûa söï hö maát hieän ra,

4

töùc laø keû ñoái ñòch, toân mình leân treân moïi söï maø ngöôøi ta xöng laø Ñöùc Chuùa Trôøi hoaëc ngöôøi ta thôø laïy, raát ñoãi ngoài trong ñeàn Ñöùc Chuùa Trôøi, chính mình töï xöng laø Ñöùc Chuùa Trôøi.

5

Anh em haù khoâng nhôù khi toâi coøn ôû vôùi anh em, thì ñaõ noùi veà nhöõng söï ñoù sao?

6

Hieän nay anh em bieát roõ ñieàu laøm ngaên trôû noù, haàu cho noù chæ hieän ra ñuùng kyø noù thoâi.

7

Vì ñaõ coù söï maàu nhieäm cuûa ñieàu boäi nghòch ñöông haønh ñoäng roài; song Ñaáng coøn ngaên trôû caàn phaûi caát ñi.

8

Baáy giôø keû nghòch cuøng luaät phaùp kia seõ hieän ra, Ñöùc Chuùa Jeâsus seõ duøng hôi mieäng Ngaøi maø huûy dieät noù, vaø tröø boû noù bôûi söï choùi saùng cuûa söï Ngaøi ñeán.

9

Keû ñoù seõ laáy quyeàn cuûa quæ Sa-tan maø hieän ñeán, laøm ñuû moïi thöù pheùp laï, daáu dò vaø vieäc kyø doái giaû;

10

duøng moïi caùch phænh doå khoâng coâng bình maø doå nhöõng keû hö maát, vì chuùng noù ñaõ khoâng nhaän laõnh söï yeâu thöông cuûa leõ thaät ñeå ñöôïc cöùu roãi.

11

Aáy vì theá maø Ñöùc Chuùa Trôøi cho chuùng noù maéc phaûi söï laàm laïc, laø söï khieán chuùng noù tin ñieàu doái giaû,

12

haàu cho heát thaûy nhöõng ngöôøi khoâng tin leõ thaät, song chuoäng söï khoâng coâng bình, ñieàu bò phuïc döôùi söï phaùn xeùt cuûa Ngaøi.

13

Hôõi anh em yeâu daáu cuûa Chuùa, coøn nhö chuùng toâi, phaûi vì anh em taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng thoâi, vì vöøa luùc ban ñaàu, Ngaøi ñaõ choïn anh em bôûi söï neân thaùnh cuûa Thaùnh Linh, vaø bôûi tin leõ thaät, ñaëng ban söï cöùu roãi cho anh em.

14

Aáy cuõng laø vì ñoù maø Ngaøi ñaõ duøng Tin Laønh chuùng toâi goïi anh em, ñaëng anh em höôûng ñöôïc söï vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ chuùng ta.

15

Hôõi anh em, vaäy thì haõy ñöùng vöõng, haõy vaâng giöõ nhöõng ñieàu daïy doã maø chuùng toâi ñaõ truyeàn cho anh em, hoaëc baèng lôøi noùi, hoaëc baèng thô töø cuûa chuùng toâi.

16

Nguyeàn xin chính Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ chuùng ta, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi Cha chuùng ta, laø Ñaáng ñaõ yeâu thöông chuùng ta, vaø ñaõ laáy aân ñieån maø ban cho chuùng ta söï yeân uûi ñôøi ñôøi vaø söï troâng caäy toát laønh,

17

haõy yeân uûi loøng anh em, khieán anh em ñöôïc beàn vöõng trong moïi vieäc laønh cuøng moïi lôøi noùi laønh.

2nd Thessalonians 3

 

 

 

SpeedBible Software Public Domain Software by johnhurt.com

Tags:  

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Categories

apply_now Pepperstone Group Limited