UEU-co logo

1st Timothy Chapter 1 – Vietnamese Bible – SpeedBible by johnhurt.com

Vietnamese Bible

2nd Thessalonians 3

1 Timothy

Return to Index

Chapter 1

1

Phao-loâ, vaâng maïng Ñöùc Chuùa Trôøi laø Cöùu Chuùa chuùng ta, vaø vaâng maïng Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ laø söï troâng caäy chuùng ta, laøm söù ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ,

2

gôûi cho Ti-moâ-theâ, laø con thaät cuûa ta trong ñöùc tin: nguyeàn xin con ñöôïc aân ñieån, söï thöông xoùt vaø söï bình an ban cho bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, Cha chuùng ta, vaø bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Chuùa chuùng ta!

3

Ta nay nhaéc laïi maïng lònh maø ta ñaõ truyeàn cho con, khi ta ñi sang xöù Ma-xeâ-ñoan, con phaûi ôû laïi EÂ-pheâ-soâ, ñeå raên baûo nhöõng ngöôøi kia ñöøng truyeàn daïy moät ñaïo giaùo khaùc,

4

ñöøng nghe phuø ngoân vaø gia phoå voâ cuøng, laø nhöõng ñieàu gaây neân söï caõi laãy, chôù chaúng boå söï môû mang coâng vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø coâng vieäc ñöôïc troïn bôûi ñöùc tin.

5

Muïc ñích cuûa söï raên baûo, aáy laø söï yeâu thöông, bôûi loøng tinh saïch, löông taâm toát vaø ñöùc tin thaät maø sanh ra.

6

Coù vaøi keû xaây boû muïc ñích ñoù, ñi tìm nhöõng lôøi voâ ích;

7

hoï muoán laøm thaày daïy luaät, maø khoâng hieåu ñieàu mình noùi hoaëc ñieàu mình töï quyeát.

8

Vaû, chuùng ta bieát luaät phaùp vaãn toát laønh cho keû duøng ra caùch chaùnh ñaùng,

9

vaø bieát roõ raøng luaät phaùp khoâng phaûi laäp ra cho ngöôøi coâng bình, beøn laø vì nhöõng keû traùi luaät phaùp, baïn nghòch, vì nhöõng keû khoâng toân kính, phaïm toäi, nhöõng keû voâ ñaïo, noùi phaïm thaùnh thaàn, nhöõng keû gieát cha meï, gieát ngöôøi,

10

vì nhöõng keû taø daâm, keû ñaém nam saéc, aên cöôùp ngöôøi, noùi doái, theà doái, vaø vì heát thaûy söï traùi nghòch vôùi ñaïo laønh.

11

Aáy ñoù laø ñieàu ñaïo Tin Laønh vinh hieån cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi haïnh phöôùc daïy doã, maø söï truyeàn ñaïo ñoù ñaõ giao phoù cho ta.

12

Ta caûm taï Ñaáng ban theâm söùc cho ta, laø Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Chuùa chuùng ta, veà söï Ngaøi ñaõ xeùt ta laø trung thaønh, laäp ta laøm keû giuùp vieäc;

13

ta ngaøy tröôùc voán laø ngöôøi phaïm thöôïng, hay baét bôù, hung baïo, nhöng ta ñaõ ñoäi ôn thöông xoùt, vì ta ñaõ laøm nhöõng söï ñoù ñöông luùc ta ngu muoäi chöa tin.

14

Aân ñieån cuûa Chuùa chuùng ta ñaõ dö daät trong ta, vôùi ñöùc tin cuøng söï thöông yeâu trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ.

15

Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ñaõ ñeán trong theá gian ñeå cöùu vôùt keû coù toäi, aáy laø lôøi chaéc chaén, ñaùng ñem loøng tin troïn veïn maø nhaän laáy; trong nhöõng keû coù toäi ñoù ta laø ñaàu.

16

Nhöng ta ñaõ ñoäi ôn thöông xoùt, haàu cho Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ toû moïi söï nhòn nhuïc cuûa Ngaøi ra trong ta laø keû laøm ñaàu, ñeå duøng ta laøm göông cho nhöõng keû seõ tin Ngaøi ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi.

17

Nguyeàn xin söï toân quí, vinh hieån ñôøi ñôøi voâ cuøng veà nôi Vua muoân ñôøi, khoâng heà hö naùt, khoâng thaáy ñöôïc, töùc laø Ñöùc Chuùa Trôøi coù moät maø thoâi! A-men.

18

Hôõi Ti-moâ-theâ, con ta, söï raên baûo maø ta truyeàn cho con, theo caùc lôøi tieân tri ñaõ chæ veà con, töùc laø, phaûi nhôø nhöõng lôøi ñoù maø ñaùnh traän toát laønh,

19

caàm giöõ ñöùc tin vaø löông taâm toát. Maáy keû ñaõ choái boû löông taâm ñoù, thì ñöùc tin hoï bò chìm ñaém:

20

trong soá aáy coù Hy-meâ-neâ vaø A-leùc-xan-ñô, ta ñaõ phoù cho quæ Sa-tan roài, haàu cho hoï hoïc bieát ñöøng phaïm thöôïng nöõa.

1st Timothy 2

 

 

 

SpeedBible Software Public Domain Software by johnhurt.com

Tags:  

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Categories

apply_now Pepperstone Group Limited