UEU-co logo

1st Thessalonians Chapter 1 – Vietnamese Bible – SpeedBible by johnhurt.com

Vietnamese Bible

Colossians 4

1 Thessalonians

Return to Index

Chapter 1

1

Phao-loâ, Sin-vanh vaø Ti-moâ-theâ gôûi cho Hoäi-thaùnh ôû thaønh Teâ-sa-loâ-ni-ca, Hoäi trong Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Cha, vaø trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, Chuùa chuùng ta: nguyeàn xin aân ñieån vaø söï bình an ban cho anh em!

2

Chuùng toâi haèng vì anh em taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi, thöôøng nhaéc ñeán anh em trong khi caàu nguyeän;

3

vì tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Cha, chuùng toâi nhôù maõi veà coâng vieäc cuûa ñöùc tin anh em, coâng lao cuûa loøng yeâu thöông anh em, söï beàn ñoå veà söï troâng caäy cuûa anh em trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ chuùng ta;

4

hôõi anh em ñöôïc Ñöùc Chuùa Trôøi yeâu daáu, chuùng toâi bieát anh em laø keû ñöôïc löïa choïn.

5

Vaû, ñaïo Tin Laønh chuùng toâi ñaõ rao truyeàn cho anh em, khoâng nhöõng baèng lôøi noùi thoâi, laïi cuõng baèng quyeàn pheùp, Ñöùc Thaùnh Linh vaø söùc maïnh cuûa söï tin quyeát nöõa. Vì anh em bieát roõ caùch chuùng toâi ôû giöõa anh em vaø loøng yeâu thöông ñoái vôùi anh em laø theå naøo.

6

Anh em cuõng ñaõ baét chöôùc toâi vaø baét chöôùc Chuùa, laáy söï vui veû cuûa Ñöùc Thaùnh Linh maø tieáp nhaän ñaïo giöõa luùc nhieàu söï khoán khoù,

7

ñeán noãi anh em trôû neân göông toát cho heát thaûy tín ñoà ôû xöù Ma-xeâ-ñoan vaø xöù A-chai.

8

Vì ñaïo Chuùa khoâng nhöõng töø nôi anh em vang ra trong xöù Ma-xeâ-ñoan vaø A-chai thoâi ñaâu, nhöng ñöùc tin maø anh em coù trong Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñoàn khaép moïi nôi, ñeán noãi chuùng toâi khoâng caàn phaûi noùi ñeán nöõa.

9

Vaû, moïi ngöôøi ñeàu thuaät laïi theå naøo anh em ñaõ tieáp ñaõi chuùng toâi, vaø theå naøo ñaõ trôû laïi cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi, boû hình töôïng ñaëng thôø Ñöùc Chuùa Trôøi haèng soáng vaø chaân thaät,

10

ñaëng chôø ñôïi Con Ngaøi töø treân trôøi, laø Ñöùc Chuùa Jeâsus maø Ngaøi ñaõ khieán töø keû cheát soáng laïi, töùc laø Ñaáng giaûi cöùu chuùng ta khoûi côn thònh noä ngaøy sau.

1st Thessalonians 2

 

 

 

SpeedBible Software Public Domain Software by johnhurt.com

Tags:  ,

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Categories

apply_now Pepperstone Group Limited