UEU-co logo

1st Peter Chapter 4 – Vietnamese Bible – SpeedBible by johnhurt.com

Vietnamese Bible

1st Peter 3

1 Peter

Return to Index

Chapter 4

1

Vaäy, vì Ñaáng Christ ñaõ chòu khoå trong xaùc thòt, thì anh em cuõng phaûi laáy söï ñoù laøm giaùp truï, vì ngöôøi naøo ñaõ chòu khoå trong xaùc thòt, thì ñaõ döùt khoûi toäi loãi,

2

haàu cho coøn soáng trong xaùc thòt bao laâu thì chôù laïi theo nhöõng söï ngöôøi ta öa thích, moät phaûi theo yù muoán Ñöùc Chuùa Trôøi.

3

Ngaøy tröôùc cuõng ñaõ ñuû laøm theo yù muoán ngöôøi ngoaïi ñaïo roài, maø aên ôû theo taø tòch, tö duïc, say röôïu, aên uoáng quaù ñoä, chôi bôøi, vaø thôø hình töôïng ñaùng gôùm ghieác.

4

Hoï thaáy anh em chaúng cuøng hoï theo söï daâm daät baäy baï aáy, thì hoï laáy laøm laï vaø gieøm cheâ.

5

Nhöng hoï seõ khai trình vôùi Ñaáng ñaõ saün saøng xeùt ñoaùn keû soáng vaø keû cheát.

6

Vì aáy bôûi ñieàu ñoù maø Tin Laønh cuõng ñaõ giaûng ra cho keû cheát, haàu cho sau khi chòu xeùt ñoaùn theo loaøi ngöôøi veà phaàn xaùc, thì hoï ñöôïc soáng theo Ñöùc Chuùa Trôøi veà phaàn hoàn.

7

Söï cuoái cuøng cuûa muoân vaät ñaõ gaàn; vaäy haõy khoân ngoan tænh thöùc maø caàu nguyeän.

8

Nhöùt laø trong voøng anh em phaûi coù loøng yeâu thöông soát saéng; vì söï yeâu thöông che ñaäy voâ soá toäi loãi.

9

Ngöôøi naày ngöôøi khaùc phaûi tieáp ñaõi nhau, chôù coù caèn raèn.

10

Moãi ngöôøi trong anh em haõy laáy ôn mình ñaõ ñöôïc maø giuùp laãn nhau, khaùc naøo ngöôøi quaûn lyù trung tín giöõ caùc thöù ôn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

11

Ví baèng coù ngöôøi giaûng luaän, thì haõy giaûng nhö rao lôøi saám truyeàn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; neáu coù keû laøm chöùc gì, thì haõy laøm nhö nhôø söùc Ñöùc Chuùa Trôøi ban, haàu cho Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc saùng danh trong moïi söï bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ; laø Ñaáng ñöôïc söï vinh hieån quyeàn pheùp ñôøi ñôøi voâ cuøng. A-men.

12

Hôõi keû raát yeâu daáu, khi anh em bò trong loø löûa thöû thaùch, chôù laáy laøm laï nhö mình gaëp moät vieäc khaùc thöôøng.

13

Nhöng anh em coù phaàn trong söï thöông khoù cuûa Ñaáng Christ bao nhieâu, thì haõy vui möøng baáy nhieâu, haàu cho ñeán ngaøy vinh hieån cuûa Ngaøi hieän ra, thì anh em cuõng ñöôïc vui möøng nhaûy nhoùt.

14

Ví baèng anh em vì côù danh Ñaáng Christ chòu sæ nhuïc, thì anh em coù phöôùc; vì söï vinh hieån vaø Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaäu treân anh em.

15

Trong anh em chôù coù ai chòu khoå nhö keû gieát ngöôøi, nhö keû troäm cöôùp, nhö keû hung aùc, nhö keû thaøy lay vieäc ngöôøi khaùc.

16

Nhöng neáu coù ai vì laøm tín ñoà Ñaáng Christ maø chòu khoå, thì ñöøng hoå theïn; thaø haõy vì danh aáy ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi laø hôn.

17

Vì thôøi kyø ñaõ ñeán, laø khi söï phaùn xeùt seõ khôûi töø nhaø Ñöùc Chuùa Trôøi; vaû, neáu khôûi töø chuùng ta, thì söï cuoái cuøng cuûa nhöõng keû chaúng vaâng theo Tin Laønh Ñöùc Chuùa Trôøi seõ ra theá naøo?

18

Laïi neáu ngöôøi coâng bình coøn khoù ñöôïc roãi, thì nhöõng keû nghòch ñaïo vaø coù toäi seõ trôû neân theá naøo?

19

Vaäy nhöõng keû chòu khoå theo yù muoán Ñöùc Chuùa Trôøi, haõy cöù laøm laønh maø phoù linh hoàn mình cho Ñaáng Taïo hoùa thaønh tín.

1st Peter 5

 

 

 

SpeedBible Software Public Domain Software by johnhurt.com

Tags:  

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Categories

apply_now Pepperstone Group Limited