UEU-co logo

1st Peter Chapter 1 – Vietnamese Bible – SpeedBible by johnhurt.com

Vietnamese Bible

James 5

1 Peter

Return to Index

Chapter 1

1

Phi -e-rô, söù ñoà cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, gôûi cho nhöõng ngöôøi kieàu nguï raûi raùc trong xöù Boâng, Ga-la-ti, Caùp-ba-ñoác, A-si vaø Bi-thi-ni, laø nhöõng ngöôøi ñöôïc choïn,

2

theo söï bieát tröôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñöùc Chuùa Cha, vaø ñöôïc neân thaùnh bôûi Ñöùc Thaùnh Linh, ñaëng vaâng phuïc Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vaø coù phaàn trong söï raûi huyeát Ngaøi: nguyeàn xin aân ñieån vaø bình an theâm leân cho anh em!

3

Ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Cha Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ chuùng ta, Ngaøi laáy loøng thöông xoùt caû theå khieán chuùng ta laïi sanh, ñaëng chuùng ta nhôø söï Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ soáng laïi töø trong keû cheát maø coù söï troâng caäy soáng,

4

laø cô nghieäp khoâng hö ñi, khoâng oâ ueá, khoâng suy taøn, ñeå daønh trong caùc töøng trôøi cho anh em,

5

laø keû bôûi ñöùc tin nhôø quyeàn pheùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi giöõ cho, ñeå ñöôïc söï cöùu roãi gaàn hieän ra trong kyø sau roát!

6

Anh em vui möøng veà ñieàu ñoù, daàu hieän nay anh em vì söï thöû thaùch traêm beà buoäc phaûi buoàn baõ ít laâu;

7

haàu cho söï thöû thaùch ñöùc tin anh em quí hôn vaøng hay hö naùt, daàu ñaõ bò thöû löûa, sanh ra ngôïi khen, toân troïng, vinh hieån cho anh em khi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ hieän ra.

8

Ngaøi laø Ñaáng anh em khoâng thaáy maø yeâu meán; daàu baây giôø anh em khoâng thaáy Ngaøi, nhöng tin Ngaøi, vaø vui möøng laém moät caùch khoâng xieát keå vaø vinh hieån:

9

nhaän ñöôïc phaàn thöôûng veà ñöùc tin anh em, laø söï cöùu roãi linh hoàn mình.

10

Veà söï cöùu roãi ñoù, caùc ñaáng tieân tri ñaõ tìm toøi suy xeùt, vaø ñaõ noùi tieân tri veà aân ñieån ñònh saün cho anh em:

11

nghóa laø tìm cho bieát thôøi kyø naøo vaø thôøi kyø caùch naøo maø Thaùnh Linh Ñaáng Christ ôû trong loøng mình ñaõ chæ cho, laø khi laøm chöùng tröôùc veà söï ñau ñôùn cuûa Ñaáng Christ vaø veà söï vinh hieån seõ theo sau.

12

Caùc ñaáng aáy ñaõ ñöôïc toû cho raèng chaúng phaûi vì mình, beøn laø vì anh em maø truyeàn ra nhöõng ñieàu ñoù, laø nhöõng ñieàu hieän nay ñaõ rao cho anh em, bôûi nhöõng ngöôøi nhôø Ñöùc Thaùnh Linh töø treân trôøi sai xuoáng, maø giaûng Tin Laønh cho anh em; caùc thieân söù cuõng öôùc ao xem thaáu nhöõng söï ñoù.

13

Vaäy, anh em haõy beàn chí nhö theå thaét löng, haõy tieát ñoä, laáy söï troâng caäy troïn veïn ñôïi chôø ôn seõ ban cho mình trong khi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ hieän ra.

14

Anh em ñaõ neân nhö con caùi hay vaâng lôøi, thì chôù coù laøm theo söï daâm duïc, laø söï cai trò trong anh em ngaøy tröôùc, veà luùc anh em coøn meâ muoäi.

15

Nhöng, nhö Ñaáng goïi anh em laø thaùnh, thì anh em cuõng phaûi thaùnh trong moïi caùch aên ôû mình,

16

bôûi coù cheùp raèng: Haõy neân thaùnh, vì ta laø thaùnh.

17

Neáu anh em xöng Ñaáng khoâng taây vò anh em, xeùt ñoaùn töøng ngöôøi theo vieäc hoï laøm, baèng Cha, thì haõy laáy loøng kính sôï maø aên ôû trong thôøi kyø ôû troï ñôøi naày,

18

vì bieát raèng chaúng phaûi bôûi vaät hay hö naùt nhö baïc hoaëc vaøng maø anh em ñaõ ñöôïc chuoäc khoûi söï aên ôû khoâng ra chi cuûa toå tieân truyeàn laïi cho mình,

19

beøn laø bôûi huyeát baùu Ñaáng Christ, döôøng nhö huyeát cuûa chieân con khoâng loãi khoâng vít,

20

ñaõ ñònh saün tröôùc buoåi saùng theá, vaø hieän ra trong cuoái caùc thôøi kyø vì côù anh em,

21

laø keû nhôn Ñöùc Chuùa Jeâsus tin ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi, töùc laø Ñaáng ñaõ khieán Ngaøi töø keû cheát soáng laïi, vaø ban söï vinh hieån cho Ngaøi ñeán noãi ñöùc tin vaø söï troâng caäy anh em ñöôïc nöông nhôø Ñöùc Chuùa Trôøi.

22

Anh em ñaõ vaâng theo leõ thaät laøm saïch loøng mình, ñaëng coù loøng yeâu thöông anh em caùch thaät thaø, neân haõy yeâu nhau soát saéng heát loøng;

23

anh em ñaõ ñöôïc laïi sanh, chaúng phaûi bôûi gioáng hay hö naùt, nhöng bôûi gioáng chaúng hay hö naùt, laø bôûi lôøi haèng soáng vaø beàn vöõng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.

24

Vì, Moïi xaùc thòt vì nhö coû, Moïi söï vinh hieån cuûa noù vì nhö hoa coû. Coû khoâ, hoa ruïng,

25

Nhöng lôøi Chuùa coøn laïi ñôøi ñôøi. Vaø lôøi ñoù laø ñaïo Tin Laønh ñaõ giaûng ra cho anh em.

1st Peter 2

 

 

 

SpeedBible Software Public Domain Software by johnhurt.com

Tags:  

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Categories

apply_now Pepperstone Group Limited